Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku

zawiadamia

o przyjęciu Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Gdańsku wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko i dotyczącą zaplanowanych w tym terminie działań.

Informujemy, że z treścią tego dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem można się zapoznać w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, pok. 209, w godzinach pracy urzędu.

Podkreślamy, że wycinka będzie ograniczona praktycznie do drzew chorych i martwych.