PGW Wody Polskie ogłaszają kolejne przetargi na inwestycje retencji korytowej, której zadaniem jest poprawa bilansu wodnego na terenach rolniczych. Z powodu postępującej suszy ogółem na ten cel przeznaczono dodatkowe 154,7 mln zł na realizację 645 zadań inwestycyjnych na terenie całej Polski.

Przeciwdziałanie skutkom suszy jest obecnie najważniejszym zadaniem, jakie wykonują Wody Polskie.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Gdańsku realizuje 16 zadań mających złagodzić skutki suszy. Są to zarówno działania remontowe jak i inwestycyjne (budowa nowych obiektów).

Wiele robót prowadzonych będzie w celu systematycznego retencjonowania wody na mniejszych ciekach, przepływających przez grunty rolne i jeziora. Tworząc harmonogram tych przedsięwzięć, kierowano się zasadą, że budowa, przebudowa i remont obiektów hydrotechnicznych, ma na celu zwiększenie retencji korytowej i gruntowej oraz jeziornej, która jest ważnym elementem w przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Nowatorskie podejscie2

Inwestycje

W ramach programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanował następujące inwestycje: „Zwiększenie zdolności retencyjnych Kanału Górnego Niziny Toruńskiej poprzez wykonanie nowych budowli piętrzących” (koszt – 870 tys. zł), „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Szpęgawy poprzez odbudowę budowli piętrzących” (koszt – 950 tys. zł), „Zwiększenie retencji jeziora Dzierzgoń poprzez remont jazu” (koszt 80 tys. zł) oraz „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Niechwaszcz poprzez odbudowę dwóch jazów” (koszt 1 mln 650 tys. zł).

Ponadto na terenie administrowanym przez RZGW w Gdańsku realizowana jest inwestycja pn. "Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej". Obejmuje ona sześć zadań inwestycyjnych.

W celu utrzymania bioróżnorodności ekosystemów wodnych na Pojezierzu Kaszubskim i w Borach Tucholskich, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie buduje urządzenia małej retencji wodnej (zastawki) na sześciu jeziorach regionu. Lokalizacja zastawek: jezioro Hutowe ze Strugą Niedamowo, gm. Kościerzyna, jezioro Żołnowo z rzeką Trzebiochą gm. Kościerzyna, jezioro Czyżon ze Starą Rzeką, gm. Stara Kiszewa, jezioro Wielkie Długie z rzeką Dłużnicą, gm. Kościerzyna, jezioro Dąbrowskie ze Strugą Golubską gm. Stężyca, jezioro Połęczyńskie z rzeką Wiercicą gm. Somonino.

Najważniejszym powodem realizacji inwestycji jest konieczność zahamowania niekorzystnych tendencji związanych w okresowym występowaniem suszy meteorologicznej i hydrologicznej na Pojezierzu Kaszubskim. Jednocześnie tereny położone poniżej zastawek zabezpieczone zostaną przed skutkami gwałtownych ulew i roztopów, gdyż w projekcie przewidziano możliwość regulacji odpływu. W stanie obecnym wezbrane wody występują z koryt i podtapiają przyległe tereny.

Koszt inwestycji to ponad 1 mln 800 tys. zł. Finansowanie w 85 proc. pochodzi z środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, reszta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środków PGW Wody Polskie. Termin zakończenia prac to sierpień 2021 r.

Prace remontowe

Zadania remontowe, realizowane przez RZGW Gdańsku w ramach programu rozwoju retencji korytowej, obejmują 32 obiekty hydrotechniczne takie jak zastawki, przepusty czy jazy. Zaplanowane jest 12 zadań (niektóre zadania obejmują po kilka obiektów) na łączną kwotę 705 tys. zł.

Działania remontowe poprawiające małą retencję były realizowane, na terenie administrowanym przez RZGW w Gdańsku, również w zeszłym roku. Przykładowo Zarząd Zlewni w Chojnicach przeprowadził prace remontowe na urządzeniach wodnych stabilizujących lustro wody na jeziorach w powiecie tucholskim.

Zakres działania obejmował wykonanie prac remontowych na urządzeniach wodnych, pod postacią progów drewniano-kamiennych stabilizujących zwierciadło wody. Prace remontowe obejmowały:

  • uzupełnienie narzutu kamiennego w dnie;

  • wykonanie palisady drewnianej;

  • rozbiórkę starych umocnień;

  • uzupełnienie ubytków w gruncie na skarpach;

  • wymianę spróchniałych elementów budowli

Wykonano je na jeziorach: Wielkie Cekcyńskie, Dziuki, Miały, Gwiazda, Głęboczek Oborowo Tuchółka Wysockie i Żalno.

 

Efekt prac nad jeziorem Głęboczek. Fot. PGW Wody Polskie

 

Podsumowanie

W województwach objętych administracją RZGW w Gdańsku efekty zadań związanych ze zwiększeniem retencji na obszarach wiejskich, zgodnych z założeniami planu przeciwdziałania skutkom suszy, będą kształtować się następująco:

Woj. pomorskie: Szacunkowe koszty w 2020 r. odbudowy, budowy obiektów hydrotechnicznych, w tym ewentualne wykonanie dokumentacji to 800 tys zł. Zrealizowane zadania spowodują zwiększenie retencji korytowej o 7,9 mln m sześc. wody.    

Woj. warmińsko – mazurskie: Szacunkowe koszty w 2020 r. odbudowy, budowy obiektów hydrotechnicznych, w tym ewentualne wykonanie dokumentacji: 425 tys. zł. Zrealizowane zadania spowodują zwiększenie retencji korytowej o 67 tys. m sześc. wody.

Woj. kujawsko – pomorskie: Szacunkowe koszty w 2020 r. odbudowy, budowy obiektów hydrotechnicznych, w tym ewentualne wykonanie dokumentacji: 12,6 mln zł. Zrealizowane zadania spowodują zwiększenie retencji korytowej o  560 tys. m sześc. wody.